Bd.Unirii nr.16, 430232, Baia Mare, Romania, tel.40-262-221510, fax.40-262-225794      Termeni de utilizare    Contact   
Cauta   EN  RO 
 
 Acasa  
Arhiva electronică de garanţii reale mobiliare

Ţ Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

Data actualizare: 19.09.2016, 06.06.2018

Contact: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ bd. Unirii, nr. 16, parter, cam. 5, tel: 0262-221510
Responsabil: Dumitru Claudia Luiza
Email: cci_mm@ccimm.ro

Procedura înscrierii şi actele necesare

Ce se înscrie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare?

 1. Ipotecile mobiliare care au ca obiect:

a) creanţe băneşti născute din contractul de vânzare, contractul de locaţiune sau orice alt act încheiat cu privire la un bun, cele rezultate dintr-un contract de asigurare, cele născute în considerarea asumării unei obligaţii sau a constituirii unei garanţii, a folosirii unei cărţi de credit ori de debit ori a câştigării unui premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc organizate în condiţiile legii;

b) creanţe constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtător;

c) conturi bancare;

d) acţiuni şi părţi sociale, valori mobiliare şi alte instrumente financiare;

e) drepturi de proprietate intelectuală şi orice alte bunuri incorporale;

f) petrolul, gazul natural şi celelalte resurse minerale care urmează a fi extrase;

g) efectivele de animale;

h) recoltele care urmează a fi culese;

i) pădurile care urmează a fi tăiate;

j) bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locaţiune, care sunt deţinute în vederea vânzării, închirierii ori furnizării în temeiul unui contract de prestări de servicii, care sunt furnizate în temeiul unui contract de prestări de servicii, precum şi materia primă şi materialele destinate a fi consumate sau prelucrate în exploatarea unei întreprinderi, produsele în curs de fabricaţie şi produsele finite;

k) echipamentele, instalaţiile şi orice alte bunuri destinate să servească în mod durabil exploatării unei întreprinderi;

l) orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale.

2. Clauzele de rezervă a proprietăţii, pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă încheiate în scop de garanţie.

Cine poate solicita înscrierea avizelor de garanţie?

 • CREDITORUL ipotecar persoana fizica / juridica sau reprezentantul său, împuternicit prin procura autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita înscrierea in arhiva a oricărui tip de aviz de garanţie
 • DEBITORUL - persoana fizica / juridica - al obligaţiei garantate reprezentantul său, împuternicit prin procura autentică sau împuternicire avocaţială poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial
 • CONSTITUITORUL ipotecii persoana fizica / juridica sau reprezentantul său, împuternicit prin procura autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita înscrierea in arhiva numai a avizului de garanţie iniţial si a avizului de garanţie de extindere a ipotecii.

Ce acte sunt necesare?

In vederea înscrierii unui aviz de garanţie în arhiva solicitantul va prezenta operatorului următoarele acte:

1. formularul de aviz completat lizibil la toate rubricile, in 2 exemplare originale semnat de solicitant depus personal sau de împuternicit cu procură autentică specială

2. dovada calităţii de parte interesată care poate fi :

 • pentru administratori - certificat constatator de la Oficiul Registrul Comerţului
 • pentru delegatul persoanei juridice, alta decât administratorii, procura notarială autentică specială.
 • pentru reprezentanţii instituţiilor publice – delegaţie de serviciu

3. dovada plătii taxelor de înregistrare în arhivă

4. actul de identitate

Formularul de aviz de garanţie trebuie completat în limba română şi înaintat pe suport de hârtie, în dublu exemplar, semnat de solicitant, în vederea înregistrării in arhiva. Orice ştersături, adaugiri sau modificari care apar pe formularul de aviz vor fi certificate de solicitanţi prin semnătura.

Înscrierea unui formular de aviz de garanţie poate fi respinsa daca avizul este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerinţelor legale ori în alt format decât cel acceptat de arhivă. În cazul unui refuz, solicitantul va fi informat asupra deciziei şi motivelor care au stat la baza ei, în termen de 5 zile lucrătoare. Arhiva va atribui un număr unic de înregistrare însoţit de cifrele anului, data, ora, minutul şi secunda când s-a efectuat înregistrarea. Numărul de înregistrare determină gradul de prioritate a drepturilor asupra bunului afectat garanţiei.

Actualizat: 19.10.2012, 18.10.2013. 30.07.2014

 
Servicii de căutare în arhivă

Cum si ce se poate cauta?

Orice persoana interesata poate adresa agentului autorizat o cerere de cautare in arhiva dupa urmatoarele criterii:

X Numele debitorului si/sau a creditorului

X Anul si seria motorului autovehiculului

X Descrierea bunului afectat garantiei,

X Elementele de identificare bunului imobil afectat garantiei ( imobil prin destinatie)

X Numarul de identificare a avizului de ipoteca (ID-ul)

Actualizat: 30.07.2014

 
Taxe de înregistrare în A.E.G.R.M.

=> Taxele AEGRM diferă în funcţie de tipul de aviz înscris si in functie de numarul bunurilor inscrise.

=> Taxele se achită în numerar la Casieria Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş sau prin O.P. in contul Camerei de Comert si Industrie Maramures nr. RO67 BRDE 250S V145 6590 2500 deschis la BRD-GSG Baia Mare.

 
Program cu publicul

Program cu publicul: de Luni până Joi între orele: 8.00 – 16.00, Vineri între orele: 8.00 - 13.30

 
Legislatie

  • LEGEA 287 din 24 iulie 2009 privind Codul Civil. Republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011.
  • INSTRUCŢIUNILE Ministrului Justiţiei nr. 3128/C/28 octombrie 2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă. Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 780 din 6 noiembrie 2003.
  • ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 423 din 1 septembrie 2000.
  • ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 79 din 30 septembrie 2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificările şi completările ulterioare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 696 din 30 septembrie 2011.
  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 802 din 30 septembrie 1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobili are, cu modificările şi completările ulterioare - text consolidat neoficial. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 499 din 15 octombrie 2000.
  • ORDINUL Ministrului Justiţiei nr. 2409/C din 25 august 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor şi căutării datelor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 829 din 8 septembrie 2004.
  • LEGEA Nr. 31 din 1 martie 2006 privind securitizarea creanţelor. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 225 din 13 martie 2006.
  • REGULAMENT nr. 12/3 din 7 august 2006 pentru autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare. Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 743 din 31 august 2006.
  • REGULAMENT nr. 13 din 20 iulie 2006 privind obligaţiunile ipotecare. Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 640 din 25 iulie 2006.
  • ORDINUL Ministrului Justiţiei nr. 1.808/C din 19 mai 2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 11 iunie 2014.
  • LEGEA Nr. 202 din 16 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 20 iulie 2015.
  • LEGEA nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare. Publicată în Monitorul Oficial nr. 902 din 4 decembrie 2015.
  • ORDINUL nr. 3.262/C din 16 august 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Publicat în Monitorul Oficial nr. 754 din 28 septembrie 2016.

Actualizat: 09.10.2012. 20.01.2014. 24.07.2014. 09.11.2015, 06.06.2018

 
Formulare
Titlu Salvare
Aviz de prelungire   Formular_de_aviz_de_prelungire_a_avizului_de_ipoteca_initial.doc
Schimbare a rangului ipotecii   Formular_de_aviz_de_schimbare_a_rangului_ipotecilor.doc
Aviz de stingere   Formular_de_aviz_de_stingere_a_avizului_de_ipoteca.doc
Transformare a intentiei   Formular_de_aviz_de_transformare_a_intentiei.doc
Aviz de reactivare   Formular_de_aviz_de_reactivare_a_avizului_de_ipoteca_initial.doc
Aviz de reducere   Formular_de_aviz_de_reducere_a_ipotecii.doc
Aviz modificator   Formular_de_aviz_de_ipoteca_modificator.doc
Aviz de mentinere a ipotecii   Formular_de_aviz_de_mentinere_a_ipotecii.doc
Aviz de nulitate   Formular_de_aviz_de_nulitate_a_avizului_de_ipoteca_initial.doc
Preluare in contul creantei   Formular_de_aviz_de_preluare_in_contul_creantei.doc
Aviz actualizare date   Formular_de_aviz_de_actualizare_date.doc
Cesiune a creantei   Formular_de_aviz_de_cesiune_a_creantei.doc
Cesiune rang ipoteca   Formular_de_aviz_de_cesiune_a_rangului_ipotecii.doc
Aviz executare   Formular_de_aviz_de_executare.doc
Extindere a ipotecii   Formular_de_aviz_de_extindere_a_ipotecii.doc
Aviz intentie   Formular_de_aviz_de_intentie.doc
Aviz initial   Formular_de_aviz_de_ipoteca_initial.doc
Programming Pool Romania