Detalii

 • Denumire curs

  EXPERT ACHIZITII PUBLICE

 • Perioada cursului

  grupa in formare

Grupa in formare

0739675279

Expert Achizitii Publice

Curs autorizat: 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE 

(COD COR 242116)

Cadru legal: Curs autorizat de catre Ministerul Muncii in baza O.G. 129/2000, republicata. Certificat de absolvire emis de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Grup tinta: Cursul se adreseaza tuturor persoanelor juridice (autoritati/institutii publice, operatori economici, ONG-uri, etc.), interesate in achizitionarea sau ofertarea de bunuri, servicii sau lucrari intr-un cadru guvernat de cele 6 principii ce stau la baza legislatiei romanesti privind achizitiile publice, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si asumarea raspunderii.

Competente obtinute in urma absolvirii cursului de Expert Achizitii Publice:

 1. Planificarea portofoliului de achiziții publice (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor din domeniul managementului portofoliului de achiziții publice)
 2. Derularea etapelor procesului de achiziție publică (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor relevante cu luarea în considerare a interacțiunilor dintre etape)
 3. Înțelegerea și aplicarea corectă a normelor juridice ce guvernează achizițiile publice
 4. Utilizarea sistemelor și instrumentelor electronice în derularea achizițiilor publice
 5. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și tehnicilor ce susțin obiective de dezvoltare durabilă în achizițiile publice
 6. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și metodelor prin care se pot achiziționa soluții inovative
 7. Înțelegerea și aplicarea conceptelor din domeniul managementului categoriilor de produse, servicii și lucrări
 8. Înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante în legătură cu managementul relațiilor cu contractanții actuali și potențiali
 9. Evaluarea necesităților (înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante)
 10. Cercetarea și analiza pieței relevante achiziției
 11. Elaborarea strategiei de contractare
 12. Elaborarea caietului de sarcini / documentului descriptiv al obiectului achiziției
 13. Elaborarea documentației de atribuire
 14. Evaluarea ofertelor(cunoașterea și aplicarea conceptelor specifice evaluării ofertelor)
 15. Utilizarea negocierii în cadrul achizițiilor publice (înțelegerea și aplicarea strategiilor și conceptelor de negociere în achizițiile publice, cu respectarea principiilor achizițiilor publice și a standardelor etice și de integritate)
 16. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului de contract în domeniul achizițiilor publice
 17. Verificarea și acceptarea rezultatelor contractului; efectuarea plăților
 18. Evaluarea performanței procesului de achiziție publică
 19. Soluționarea și medierea disputelor în atribuirea și implementarea contractului
 20. Adaptarea la schimbare prin aplicarea conceptelor specifice managementului schimbării
 21. Utilizarea capacității de analiză și sinteză și a gândirii critice în achizițiile publice
 22. Utilizarea eficientă a tuturor formelor de comunicare profesională
 23. Înțelegerea și aplicarea conceptelor de etică, integritate și conformitate în achizițiile publice
 24. Colaborarea, conlucrarea pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor de serviciu în domeniul achizițiilor publice
 25. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului relațiilor cu factorii interesați în procesul de achiziții (identificarea și analiza factorilor interesați, asigurarea comunicării și dezvoltarea relațiilor cu aceștia)
 26. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice de management al echipei și de leadership
 27. Conștientizarea mediului organizațional al autorității contractante (înțelegerea structurii administrative, conștientizarea culturii organizaționale a autorității/entității contractante și poziționarea funcției de achiziții în acest context)
 28. Înțelegerea și aplicarea abordărilor, conceptelor și instrumentelor de management de proiect în procesele de achiziție publică
 29. Orientarea către performanță (înțelegerea și aplicarea conceptelor specific orientării către performanță)
 30. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice pentru controlul intern și managementul riscurilor în achizițiile publice

Durata: 180 ore, pe parcursul a patru saptamani. Program: 16:00 – 19:00/19:30, de luni pana joi, la cererea cursantilor programul poate fi modificat.

Modalitatea de desfasurare: Online (pe platforma ZOOM), cf. Ordinului nr. 1149/2020 al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line.

Taxa de participare: 900 lei (toate taxele incluse). Reduceri aplicate taxei de participare: 1) de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures in functie de nivelul de cotizatie ales; 2) 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent; 3) 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi societate/institutie. Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Acte necesare in vederea inscrierii (acestea vor fi trimise pe e-mail: cursuri@ccimm.ro):

 • copie act de identitate;
 • copie certificat de nastere;
 • copie ultima diploma de studii (minim studii superioare);
 • copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui). (Expert Achizitii Publice)

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele 0739675279, 0262221510 sau pe e-mail: cursuri@ccimm.ro