Combaterea spălării banilor – efecte ale Legii 129/2019

Dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (în vigoare de la data de 21 iulie 2019) introduc noțiuni noi, precum beneficiarul real care, în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

Conform dispozițiilor art. 19 alin. (1), (2) și (5) din legea menționată sunt stabilite atribuții noi în sarcina Oficiului Național al Registrului Comerțului, care va organiza un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat.

În acest sens, persoanele juridice menționate mai sus vor depune la înmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali. Beneficiarii reali sunt persoanele care dețin sau controlează efectiv o companie, iar aceștia trebuie raportați la Registrul Comerțului folosindu-se de o declarație notarială sau formularul tipizat, conform Legii 129/2019. Anul acesta, declarația notarială sau formularul tipizat trebuie depus până la data de 21 iulie 2020, pentru firmele care deja existau la 21 iulie 2019, iar firmele înființate după 21 iulie 2019 sunt obligate să depună formularul la înființare.

Din 2021, declarația privind beneficiarul real va trebui depusă anual, în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare Legii nr. 129/2019, societăţile înmatriculate până la această dată, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, declarația susmenționată.

De asemenea, Legea nr. 129/2019 modifică și completează unele acte normative, printre care și Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul obligativității conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni nominative de către societățile emitente.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, sunt abrogate dispozițiile legale privitoare la acțiunile la purtător, capitalul social al societăților pe acțiuni fiind reprezentat doar prin acțiuni nominative. Astfel se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente, iar în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ, acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a legii vor fi convertite în acţiuni nominative.

Neîndeplinirea, până la expirarea termenului de 18 luni, a obligaţiei de conversie, de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, dă dreptul oricărei persoane interesate, precum și Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, să solicite tribunalului, sau, după caz, tribunalului specializat, dizolvarea societăţii respective. Totodată, dacă în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, acțiunile la purtător nu sunt convertite în acțiuni nominative acestea se anulează de drept, cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social, care se va înregistra în registrul comerțului.

De la 1 ianuarie 2020 intră în vigoare noul regulament european pentru protecţia consumatorilor

„Noi avantaje pentru consumatori” – noul pachet legislativ de actualizare a normelor europene privind protecţia consumatorilor, vizează o mai bună aplicare şi modernizare a normelor actuale ale UE privind protecţia consumatorilor, în conformitate cu evoluţiile digitale.

Noile norme privind protecţia consumatorilor vor asigura, printre altele, o mai mare transparenţă a pieţelor online: va deveni mai clar dacă produsele sunt vândute de un comerciant sau de o persoană fizică, iar recenziile false vor fi interzise.

Vânzătorii nu vor putea să promoveze în mod fals reduceri de preţ, iar site-urile de comparare a preţurilor vor trebui să informeze consumatorii cu privire la criteriile de clasificare. Noile norme vor consolida, de asemenea, drepturile consumatorilor prin asigurarea de compensaţii pentru victimele practicilor comerciale neloiale şi prin aplicarea de sancţiuni în cazul unor situaţii de prejudiciu colectiv, care afectează consumatorii din întreaga UE, potrivit sursei.

Statele membre au doi ani la dispoziţie, începând din ianuarie 2020, să transpună directiva în legislaţia lor naţională, pentru a se asigura că consumatorii din UE beneficiază de măsuri de protecţie mai solide. Amenda pentru încălcarea drepturilor consumatorilor poate ajunge la 4% din cifra de afaceri anuală a companiei.

 

Noutati Legislative IANUARIE  2020

 • Lege nr. 5 din 06 Ianuarie 2020 bugetului de stat pe anul 2020. (MO nr. 0002 din 2020)
 • Lege nr. 6 din 06 Ianuarie 2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. (MO nr. 0003 din 2020)
 • Ordin nr. 3454 din 31 Decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009. (MO nr. 0004 din 2020)
 • Ordin nr. 3781 din 23 Decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. (MO nr. 0005 din 2020)
 • Lege nr. 7 din 06 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. (MO nr. 0008 din 2020)
 • Lege nr. 1 din 06 Ianuarie 2020 privind pensiile ocupaționale. (MO nr. 0010 din 2020)
 • Ordonanță de urgență nr. 1 din 06 Ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (MO nr. 0011 din 2020)
 • Ordin nr. 13 din 09 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.751/2019. (MO nr. 0012 din 2020)
 • Ordin nr. 3818 din 30 Decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. (MO nr. 0014 din 2020)
 • Lege nr. 8 din 09 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. (MO nr. 0014 din 2020)
 • Ordin Actul nr. 234 din 20 Decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final. (MO nr. 0017 din 2020)
 • Ordin nr. 1 din 06 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice. (MO nr. 0017 din 2020)
 • Ordin nr. 3214 din 10 Decembrie 2019 pentru acreditarea Muzeului Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare“ din Baia Mare, județul Maramureș. (MO nr. 0021 din 2020)
 • Ordin nr. 5 din 08 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. (MO nr. 0023 din 2020)
 • Ordin nr. 2590 din 23 Decembrie 2019 privind modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017. (MO nr. 0029 din 2020)
 • Ordin nr. 29/C din 07 Ianuarie 2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. (MO nr. 0031 din 2020)
 • Ordonanță de urgență nr. 4 din 16 Ianuarie 2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative. (MO nr. 0038 din 2020)
 • Ordin nr. 77 din 16 Ianuarie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1. (MO nr. 0041 din 2020)
 • Ordin nr. 147 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. (MO nr. 0044 din 2020)
 • Ordin nr. 139 din 20 Ianuarie 2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. (MO nr. 0047 din 2020)
 • Ordin nr. 59 din 21 Ianuarie 2020 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 53-541 din Legea concurenței nr. 21/1996. (MO nr. 0057 din 2020)
 • Ordin nr. 58 din 21 Ianuarie 2020 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea pct. 1 din Instrucțiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcționare deplină și cifră de afaceri, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 386/2010. (MO nr. 0057 din 2020)
 • Ordin nr. 102 din 23 Ianuarie 2020 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză în cadrul programului „Prima casă“, precum și al comisionului de administrare și al comisionului de risc în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. (MO nr. 0057 din 2020)
 • Ordonanță nr. 5 din 28 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. (MO nr. 0068 din 2020)
 • Ordonanță nr. 6 din 28 Ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (MO nr. 0072 din 2020)