Noutati Legislative SEPTEMBRIE  2019

 • Ordin nr. 856 din 27 August 2019 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018. (MO nr. 0723 din 2019)
 • Ordin nr. 2830 din 29 August 2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2019. (MO nr. 0726 din 2019)
 • HG nr. 610 din 21 August 2019 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață (ONRC V2.0)“ (MO nr. 0726 din 2019)
 • Ordin nr. 2876 din 02 Septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005. (MO nr. 0729 din 2019)
 • HG nr. 646 din 27 August 2019 privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri și transportul de mărfuri cu vehicule, în regim de bac și pietonal, între localitățile Moldova Nouă (România) și Golubac (Republica Serbia) și a punctului vamal. (MO nr. 0729 din 2019)
 • Ordin nr. 3431/C din 19 August 2019 (Ministerul Justiției) pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare. (MO nr. 0730 din 2019)
 • Regulament nr. 2 din 06 Septembrie 2019 (Banca Națională a României) privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. (MO nr. 0736 din 2019)
 • Ordin nr. 1296 din 28 August 2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. (MO nr. 0736 din 2019)
 • Ordin nr. 1581 din 02 Septembrie 2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC“.(MO nr. 0740 din 2019)
 • Ordin nr. 2288 din 21 August 2019privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. (MO nr. 0741 din 2019)
 • HG nr. 693 din 12 Septembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune. (MO nr. 0759 din 2019)
 • Hotărâre nr. 156 din 10 Septembrie 2019 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator. (MO nr. 0769 din 2019)
 • Ordin nr. 1253 din 21 August 2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019. (MO nr. 0770 din 2019)
 • Ordin nr. 1629 din 12 Septembrie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman. (MO nr. 0770 din 2019)
 • Ordin nr. 1627 din 12 Septembrie 2019 privind modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016. (MO nr. 0778 din 2019)
 • Ordin nr. 1626 din 12 Septembrie 2019 privind modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016. (MO nr. 0778 din 2019)
 • Ordin nr. 2587 din 13 Septembrie 2019 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserție în cadrul Programului operațional regional 2014-2020. (MO nr. 0779 din 2019)
 • Ordin nr. 2651 din 23 Septembrie 2019 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020. (MO nr. 0784 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 67 din 19 Septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscal. (MO nr. 0784 din 2019)
 • Ordin nr. 2894 din 03 Septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. (MO nr. 0785 din 2019)
 • Ordin nr. 3126 din 19 Septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. (MO nr. 0786 din 2019)
 • Ordin nr. 1430 din 19 Septembrie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“. (MO nr. 0794 din 2019)